Стимулиране на зачитането на правата на интелектуална собственост сред младите потребители в България и Португалия в подкрепа на иновациите, креативността и предприемачеството

Обобщение на проекта

В светлината на съществуващите и нововъзникващите заплахи, както и въздействието на престъпността върху интелектуалната собственост в ЕС (Оценка на заплахата от престъпления върху интелектуалната собственост 2019, EUIPO, EUROPOL) и на изводите от проучването „Европейски граждани и интелектуална собственост: Възприятие, осведоменост и поведение (EUIPO , 2017)”, според които интелектуалната собственост (ИС) все още изглежда объркваща и нееднозначна тема за участвалите в проучванията европейци,въздействието върху потребителите на стоки, обект на ИС ипромяната на поведение им към правилното използване на такива продукти е от първостепенно значение.

Проектът е ориентиран към стимулиране спазването на правата на ИС на изобретатели, създатели и художници от млади граждани на ЕС, както и от техните пълнолетни роднини в качеството им на потребители на горепосочените стоки. Целта е да се повиши осведомеността сред целевите групи относно ползите от защитата на ИС и щетите, причинени от нарушаване на правата на ИС, като се използват подходящи средства и партньори

Общата цел на проекта е да увеличи знанията и да ангажира аудиторията в България и Португалия да подкрепят зачитането на правата на интелектуална собственост, което ще доведе до промяна на настоящото поведение, изразяваща се в намаляване на закупуването на фалшиви стоки и достъп до цифрово съдържание от незаконни източници, и същевременно ще подчертае значението на ИС за насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството сред младите граждани.

Конкретните цели на проекта са следните:
– увеличаване на усведомеността за същността на правната уредба относно ИС и стойността на ИС като инструмент за защита на креативността и иновациите чрез предоставяне на адаптирана и лесна за разбиране информация за ИС и щетите, причинени от нарушаване на права на ИС;
– ангажиране на местната аудитория по повдигнатите въпроси, като се вземат предвид подходящи подходи като ненападение, обективност, неутралност и др. за намаляване на обжалването на фалшифицирането и пиратството;
– задействане на трансграничната мрежа с цел да се гарантира устойчивост и всеобхватност на усилията за зачитане на правата на интелектуална собственост в участващите страни и впоследствие в останалите държави-членки.

Това ще бъде постигнато чрез разработване на специални информационни и разпространителни материали, стартиране на онлайн кампания, организиране на местни и трансгранични събития, публикуване на рекламни статии в специализирани и масови медии и организиране на излъчването на кратки видео съобщения на определени телевизионни канали.

Предвидените резултати от проекта са:
– повишени познания и ангажираност на аудиторията за спазване на ПИС;
– промяна на поведението на младите потребители, както и техните възрастни роднини, изразена в намаляване на тенденциитеза покупка на фалшиви стоки и изтегляне на цифрово съдържание от незаконни източници.
Това ще бъде измерено чрез набор от качествени и количествени КИЕ
Планираните дейности ще се извършват паралелно в България и Португалия и ще включват участие в традиционни и социални медии, производство и разпространение на печатни и промоционални материали, аудиовизуално съдържание и реклама, организиране на трансгранични събития в двете страни, осигуряване на инфотейнмънт и онлайн кампании. Структурата на работата по проекта включва следните дейности през съответните фази:
= Фаза на подготовка
– Преглед на състоянието на защитата на правата върху интелектуална собственост в участващите страни в светлината на правото на ЕС
– Подбор / Изготвяне на дидактически материали за ПИС в различни области
– Съставяне на общ набор от информационни / промоционални статии на английски език
– Адаптация и изработка на национални варианти на книгата на BG и PT
= Организиране на местни събития в BG и PT
– Лични срещи с експерти и заинтересовани участници
– Семинари с по-широка аудитория (студенти / млади хора / потребители)
– Обратна връзка и изменения на произведените информационни материали
= Стартиране на онлайн кампания с използване на налични платформи и уебсайт на проекта
– Налични / собствени / корпоративни сайтове
– Социална медия
= Организиране на трансгранични събития за споделяне на опит, сравняване на подходи, разкриване на пречки и т.н.
– Две смесени срещи в БГ
– Две смесени срещи в PT
= Стартиране на кампании в BG и PT с използване на традиционните медии
– реклами / промоция на ПИС върху печатни или електронни вестници
– кратък видеоклип на подходящи телевизионни канали за всяка от двете държави.

Целевите групи на проекта са следните:
– Младите хора (15-24) в ролята си на потребители на цифрово съдържание;
– Младите граждани (24-29) относно значението на интелектуалната собственост за подкрепа на иновациите, креативността и предприемачеството, изразени във връзка с цифрово съдържание и онлайн закупуване на желаните стоки;
– Възрастни – относно ползите от защитата на интелектуалната собственост и вредите, причинени от нарушаване на тези права.

Въздействието на проекта ще бъде измерено чрез набор от количествени КИЕ, изразяващи начина на емисия, канали и брой достижения в следните групи действия:
* Събития лице в лице
* Публикации на уебсайтове
* Кампании в социалните медии
* Традиционни медийни кампании
Общият брой на достигнатите хора се изчислява на малко над 1 080 000 общо, разпределени еднакво в двете участващи страни.

Продължителност

01.10.2019 / 30.09.2020

ОБЩИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ

Сдружението за правна помощ на потребителите е организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, създадена в края на 2006 година в гр. Пловдив. Учредяването му е в отговор на нарастващите обществени нужди от формиране на организация, която да отговори на засиления интерес на широк кръг от потребители към защита на техните индивидуални права и колективни интереси и отстояване на активната им позиция в пазарната среда. От 2015 г. Сдружението за правна помощ на потребителите е член на Националния съвет за защита на потребителите под егидата на Министерството на икономиката и е посочено за националнопредставително сдружение за защита на потребителите.Със заповед№РД-16-422 / 28.03.2019 на министъра на икономикатанационалнопредставителният статут на Сдружението бе удължен за още 3 годни. В годините от създаването си, СППП активно защитава интересите и правата на потребителите, като участва в обществени дискусии, организирани от държавните органи, чрез даване на предложения и представяне на становища относно законопроектите в тази област, както и чрез подаване на жалби и сигнали до компетентните органи. В допълнение Сружението редовно провежда дейности и открити обществени кампании за информиране на потребителите за възможностите за защита на техните права и законни интереси. Сдружението за правна помощ на потребителите е в тясно сътрудничество с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и неговия Юридически факултет и подписа рамково споразумение за сътрудничество. Въз основа на него се лансира нова инициатива за поддържане на Правна клиника заедно с Факултета, насочена към обучението на студенти в областта на националното и европейското законодателство и анализ на настоящата законодателна практика за защита на потребителите. Сдружението за правна помощ на потребителите със своите приемни офиси в 6 големи градове на страната редовно получава и обработва информация и сигнали от млади хора относно различни нарушения на техните права като потребители.
Сред важните действия на Сдружението са следните:
1. Участие в Националния съвет за защита на потребителите, председателстван от министъра на икономиката на Република България в периода 2014-2017 г. По време на заседанията на Националния съвет за защита на потребителите Сдружениетонаправи редица предложения за подобряване на правната рамка в областта на защитата на потребителите.
2. СППП е член на Националния съвет по туризъм. През годините Сдружението участва в заседанията на Националния съвет по туризъм, участва в обсъжданията на Съвета и във формирането на държавната политика в областта на туризма с акцент върху участието на младите хора в него.
3. Сдружението е постоянен член на Работна група 21 „Защита на потребителите“, председателствана от министъра на икономиката на Република България.
4. Сдружението е постоянен член на Работна група „За приемане на еврото“ под ръководството на министъра на икономиката на Република България в частта му за въздействието на приемането на еврото върху потребителите.
5. От 2013 г. представители на Сдружението са участвали в стотици изяви в медиите на международно, национално, регионално и местно ниво по отношение на състоянието на потребителите и естеството на интелектуалната собственост.
6. Участие в постоянна работна група по изменение на законодателството за защита на потребителите, председателствано от омбудсмана на Република България. Редица предложения за изменения на ГПК и ЗЗД, инициирани от Сдружението с цел гарантиране на правата на потребителите, приети от Народното събрание и в момента са в сила в страната.

Наскоро Сдружението реализира проекта „Правна защита на интелектуалната собственост: Кой има нужда? Защо?“, Финансиран от EUIPO. Общата цел на проекта, ръководена от Сдружението в сътрудничество с най-големия университет в южната част на България (Пловдивския университет), беше да промени поведението на студентите към обектите на интелектуалната собственост чрез повишаване на осведомеността им за стойността на оригиналните продукти, да зачитат собственото си творчество, иновации и предприемачество. В тази светлина настоящото предложение е продължение на усилията на Сдружението за покриване на различни и по-големи целеви групи при разглеждането на една и съща по-широко зададена тема.

СППП ще участва във всички фази на проекта, както следва:

= Подготовка
Тук организацията ще изготви преглед на защитата на ПИС; ще подбере, състави или подготви дидактическите материали за ПИС; ще обобщи и финализира общия набор от информационни единици; ще адаптира и произвежда националния вариант на български език.
= Организиране на местни събития в БГ
Сдружението ще организира срещи лице в лице с експерти и автори на ПИС, кръгли маси, инфотейнмънт и дискусии с младежката аудитория, семинари с възрастна публика и ще обработва обратната връзка по материалите от събитията, свързани с БГ.
= Стартиране на онлайн кампании
Тук Сдружението ще създаде уебсайта на проекта; ще подготви съдържанието на секцията в БГ; ще публикува съдържание на ПИС на своя уебсайт; ще предложи материали за ИС на определени корпоративни уеб страници в БГ и ще доведе до публикуване в социалните медии.
= Организиране на трансгранични събития
СППП ще организира две от събитията в България и ще подбере и изпрати участници в събитията в Португалия.
= Стартиране на кампании, използващи традиционните медии
Сдружението ще организира публикуване на реклами на ПИС в печатни или електронни вестници, популяризиране на ПИС в масовите списания, издаване на публикации за защита на ИС в специализирани списания и разработване на сценария за краткия видеоклип, който да сеизлъчипо подходящи телевизионни канали в България.

СППП ще бъде координатор на проекти и по този начин ще изпълнява съответните хоризонтални дейности по управление на проекти, отчитане, публичност и комуникация, управление на качеството, оценка на риска и използване на резултатите от проекта.