marker

Кристиан Цакер автор – авторът се ползва от закрила на оригиналния текст, независимо от формата на използване – дали текстът е отпечатан на хартия, на цифров носител, в аудиофайл или по друг начин.
срок на защита – В България авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт.
защитата за автора възниква от създаване на текста и изразеяването му за първи път по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма (ръкопис) или в цифров вид.

Драгомир Ганев – художник на корицата
Оформлението на корицата е творчески акт и е самостоятелен обект на закрила от авторското право.

marker

Иван Стоянов, Христо Дормишев – преводачи
Преводът трябва да е направен със съгласието на автора на оригиналния текст, иначе ще наруши авторските права на оригиналния текст. Преводачът е автор на превода и като автор ползва закрила върху извършения превод . В случая преводът е извършен в съавторство.

Драгомир Ганев – художник на корицата
Оформлението на корицата е творчески акт и е самостоятелен обект на закрила от авторското право.

Издателство “СИБИ”
Авторите, срещу заплащане на възнаграждение, отстъпват на издателя правото да възпроизведе и разпространи произведението.

Марката СИБИ
Издателят на книгата е поставил и търговската си марка. Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.